Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. Ook in Flevoland heeft de bouw van woningen op korte termijn prioriteit.

JA21 Flevoland wil

  • Inzetten op de bouw van nieuwe wijken die goed ontsloten worden door het openbaar vervoer en een goed wegennet
  • Woningbouw stimuleren en goede infrastructuur aanleggen in samenwerking met gemeenten
  • Vrijheid voor gemeenten omtrent welk type woningen ze willen bouwen
  • Voorrangsregeling voor eigen inwoners hanteren binnen alle dorpen en steden
  • Geen woningen bouwen op kostbare landbouwgrond
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen